Jago

48 tekstów – auto­rem jest Ja­go.

Przy­jaciele nie zni­kają, bu­dują wasze ser­ca na lata. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 24 września 2015, 00:59

Wszys­tko w czym za­nurzy się człowiek sta­je się je­go narkotykiem 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 listopada 2013, 01:23

Dziewczyna narkomana

Po pros­tu cza­sem naj­le­piej na­pisać list.
Wo­lałam te­raz na­pisać list do Ciebie bo tu­taj wszys­tko jest prze­myśla­ne. Emoc­je opa­dają i mogę sku­pić się na treści. Dużo cza­su minęło za­nim prze­konałam się że [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 22 sierpnia 2013, 02:19

Pat­rząc na dmuchaw­ce, gwiaz­dy i deszcz zmuszaj­my się do kon­tem­plac­ji.
Czując wiatr spływający po nas jak rześka wo­da w po­toku - spi­jaj­my to uczucie.
Upa­jaj­my się każdym dniem, godziną, mi­nutą, sekundą.

Nie szu­kaj w swoim życiu po­jedyn­czych chwil, które dają Ci szczęście.
Żyj tak abyś zaw­sze o nich pa­miętał i pot­ra­fił uczy­nić każdą szczęśliwą.
Naucz się trwać w da­nej chwili.
Bądźmy pi­jani ze szczęścia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 sierpnia 2013, 16:55

Ludzie wy­bierają do­minac­je za­miast uczuć.
Człowiek wy­racho­wany wygrywa.
Prawda/Fałsz? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 kwietnia 2013, 14:44

Może cza­sem mnie denerwujesz
może są bar­dziej war­tościowi ludzie
może nie star­czyło by mi cza­su by ich znaleźć
może nie mie­szkasz na końcu świata
może cza­sem nap­rawdę mam Cie dość
może cza­sami jest mi z Tobą nud­no
może nieko­nie­cznie znaczy że nie warto
i os­tatnie może Ty widzisz to tak samo 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 28 stycznia 2013, 15:42

Łat­wiej jest włożyć twarz w po­duszki i zacząć płakać.
Ja wolę spoj­rzeć Ci w oczy z uśmie­chem na twarzy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 maja 2012, 22:47

Uciekał przez przyszłość
Wra­cał po przeszłość
Za­pom­niał przes­ta­wić priory­tety
Tyl­ko ty­le do szczęścia
NIESTETY 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 kwietnia 2012, 17:40

"Szczerze"

Poz­nałam cień Twój i za­rys ogólny,
Wiem, że pot­ra­fisz być bar­dzo potulny,
Lecz gdy pokocham,
A kochać będę szczerze,
To gdy porzu­cisz w przeszłość uwierzę? 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 kwietnia 2012, 16:27

Aby po­zos­tać sobą, wma­wiam so­bie za każdym ra­zem, że:
-nie jes­teś mój
-nie jes­teś dla mnie
-wcalę przez Ciebie nie cierpię
-wogóle mi się nie podobasz
Tyl­ko w ten je­dyny sposób mogę po­zos­tać szczęśliwą sobą przy Tobie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 kwietnia 2012, 15:14
Jago

Achaja

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jago

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

24 września 2015, 00:59Jago do­dał no­wy tek­st Przyjaciele nie zni­kają, bu­dują [...]